Registre Electrònic

  

El Registre Electrònic permet als ciutadans la presentació d'escrits, comunicats i sol·licituds per mitjans electrònics sobre assumptes que siguen competència de la Universitat d'Alacant. 

El Registre Electrònic forma part de la Seu Electrònica de la Universitat d'Alacant (https://seuelectronica.ua.es). Els documents presentats a través del Registre tenen plena validesa jurídica segons la legislació d'administració electrònica. Els ciutadans poden presentar documents a través del Registre Electrònic sempre que estiguen proveïts de signatura electrònica avançada (DNI electrònic, certificat de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre). 

Procediments administratius: