Cl@ve

  Cita previa per a l'expedició de Clau Permanent.

    L'Oficina Central del Registre General de la Universitat d'Alacant presta el servei de registre presencial en el sistema Cl@ve per a l'expedició de credencials.

    Cl@ve és un sistema d'identificació, autenticació i signatura electrònica comuna per a tota l'Administració General de l'Estat que permetrà al ciutadà relacionar-se electrònicament amb els serveis públics a través d'una plataforma comuna d'identificació i autenticació.

    El registre es podrà realitzar aportant la següent documentació:

  • Ciutadans espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI). No s'admeten Passaport o permís de conduir.
  •  
  • Ciutadans estrangers: Nombre d'Identificació d'Estrangers (NIE) juntament amb:
  • Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió o Targeta d'Identitat d'Estranger (TIE),
  •  
  • Documentació que acredite la seua identitat, expedida per les autoritats competents del país d'origen o de procedència.
  •  

   L'horari per al registre en el sistema Cl@ve serà el de l'Oficina Central de Registre General de la Universitat d'Alacant.

   Més informació sobre el sistema Cl@ve

   Altres Oficines de registre Cl@ve